Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
Krzysztof Olbrich
ul. Ślusarska 8/LU3
30-701 Kraków

Wniosek egzekucyjny
KMP

Wierzyciel(ka) - przedstawiciel ustawowy/pełnomocnik
Działający w imieniu alimentowanych:


Dłużnik(czka):


)

zł.

Proszę o wszczęcie czynności w zakresie:


Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika w przypadku otrzymania bezpośrednio od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia.
Wyboru komornika dokonuje powołując się na art. 8 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.