Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

KM 1584/20

Miejsce licytacji: https://elicytacje.komornik.pl/
Data licytacji: 2007-03-15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
 
 
 
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1584/20 w dniu: 15.03.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 
 
 
 
- ułamkowej części nieruchomości położonej przy  Chlebiczna 30, 30-399 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00069154/0.
 
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w Krakowie przy ul. Chlebicznej 30, składająca się z działki ewidencyjnej nr 163 o pow. 2405m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym podzielonym na dwie części. Nieruchomość objęta wyceną składa się z następujących składników: • działka ewidencyjna nr 163 o pow. 2405m2, • budynek mieszkalny jednorodzinny podzielony na dwie części • pozostałe elementy zagospodarowania terenu.
 
 
 
Suma oszacowania wynosi 602 412,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 401 608,00 zł.  
 
 
 
Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:
 
 
 
DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
07.03.2024 09:00 - 09:20
 
 
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
 
 
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 60 241,20 zł.
 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 
 
 
 
 
 
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
 
Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 
 
Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  22.03.2024 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 
 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
 
Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.