Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

KM 3873/20

Miejsce licytacji: https://elicytacje.komornik.pl/
Data licytacji: 2007-05-10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 3873/20 w dniu: 10.05.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy   1, 30-435 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00032618/3.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 2/3 w nieruchomości gruntowej położona w Krakowie – Podgórzu, obręb nr 88, w rejonie ul. Torowej, składająca się z niezabudowanej działki ew. nr 24/2 o pow. 1169 m2. Działka posiada kształt zbliżony do wydłużonego trapezu, północna granica o długości około 84m, południowa o długości około 112m, wschodnia o długości około 18m, zachodnia o długości około 19m.

 

Suma oszacowania wynosi 47 079,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 309,25 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
06.05.2024 09:00 - 09:15

 

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 4 707,90 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  17.05.2024 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.