Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

KMN 272/23

Miejsce licytacji: ul. Nad Serafą 49, Kraków
Data licytacji: 2020-08-10

 
O B W I E S Z C Z E N I E
O   S P R Z E D A Ż Y  R U C H O M O Ś C I
z wniosku zastawnika Toya S.A.
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich na podstawie § 12 rozporządzenia z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 odbędzie się pod adresem ul. Nad Serafą 49 w Krakowie licytacja ruchomości.
 
Przedmiotem licytacji jest zbiór rzeczy ruchomych - zapasów towarów, o wartości szacunkowej 692.065,88 zł, których pełen wykaz jest dostępny w kancelarii komorniczej oraz na stronie https://gofile.io/d/e30E06
 
Zbiór podlega sprzedaży wyłącznie w całości, a cena wywołania wynosi 346.032,94 zł.
 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości co najmniej 69.206,59 zł najpóźniej w momencie rozpoczęcia przetargu. Za chwilę złożenia rękojmi uważa się jej wpływ na rachunek bankowy komornika.
 
Ruchomości stanowiące przedmiot licytacji można oglądać w dniu 7 sierpnia 2023 r. w godzinach od 9:00 do 9:30 pod adresem ul. Nad Serafą 49 w Krakowie. 
 
Zwycięzca przetargu zobowiązany jest niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o wpłaconą rękojmię. Nabywca, która nie zapłaci niezwłocznie całej ceny nabycia, traci wpłaconą część ceny, rękojmię i prawa wynikające z przybicia, a także nie może uczestniczyć w dalszym przetargu. Oprócz niesumiennego nabywcy, w przetargu nie może uczestniczyć zastawnik, zastawca, komornik, ich małżonkowie, jak również ich wstępni i zstępni oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby obecne w charakterze urzędowym.