Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

Km 744/16

Miejsce licytacji: ul. Przemysłowa 9, 42-445 Szczekociny
Data licytacji: 2020-08-10
O B W I E S Z C Z E N I E
O  D R U G I E J   L I C Y T A C J I   R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie  mający kancelarię w Krakowie przy ul.  Ślusarska 8/LU3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2020r. o godz. 12:00 odbędzie się w miejscu przechowywania ruchomości: 42-445 Szczekociny,
ul. Przemysłowa 9 druga licytacja ruchomości.
 


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Ceną wywołania poszczególnej ruchomości w przedmiotowej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania danej ruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Komornik w oparciu o art. 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
Krzysztof OlbrichUWAGA !
Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.