Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

Km 959/18

Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie sala D-42
Data licytacji: 2007-01-25

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 stycznia 2021 roku o godzinie 8:30 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-42 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości opisanej jako nieruchomość lokalowa – lokal niemieszkalny nr P.G.13, położony w Krakowie – Podgórzu przy ul. Obozowej 50B stanowiącej własność dłużnika:
 
Borowski Rafał
ul. Obozowa 50B/30
30-383 Kraków  
 
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie nr KR1P/00410325/6.
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:.................... 26 069,00 zł.
 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: ...............................................................................19 551,75 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę............................................................................. 2 606,90 zł.
 
 
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
 
Nieruchomość można oglądać w dniu 18-01-2021 o godz. 09:00 - 09:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie
Krzysztof Olbrich