Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

KM 886/11

Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, sala D-27
Data licytacji: 2017-09-25

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 września 2017 r. o godz 14:00 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, sala D-27 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Udziału 1/2 w nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 40 położonego w Krakowie – Podgórzu przy ul. Mały Płaszów 1. Lokal mieszkalny o powierzchni 54,5m2. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w 2107 / 100000 części stanowiący własność dłużnika:

Kaletka Fryderyk
ul. Mały Płaszów 1/40
30-720 Kraków  

posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie o numerze KR1P/00232388/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: .........140.937,00 zł.
(słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.
kwotę:........105.702,75 zł.
(słownie: sto pięć tysięcy siedemset dwa złote 75/100 )

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości, tj. kwotę.............................14.093,70 zł.
(słownie: czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 70/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wyłącznie, przelewem na konto komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15-09-2017 o godz. 09:00 - 09:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.