Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

Km 2873/16

Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie sala D-27
Data licytacji: 2007-01-21

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 stycznia 2021 roku o godzinie 12:45 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-27 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość - lokal mieszkalny, która położona jest w Krakowie przy ul. Heleny 6/5 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00376638/2 z nieruchomością związany jest udział w nieruchomości wspólnej w części 5093/368829, własność dłużnika:
 
Mleko Łukasz
Przystawka 34
16-130 Janów  
 
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraków nr KR1P/00376638/2.
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: ............... 248 692,00 zł.
 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:.............................................................................186 519,00 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:...............................................................................24 869,20 zł.
 
 
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
 
Nieruchomość można oglądać w dniu 11 stycznia 2021 roku o godzinie 09:00 - 09:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie
   Krzysztof Olbrich