Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

Km 2873/16

Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-33
Data licytacji: 2019-09-12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich
Kancelaria Komornicza nr X w Krakowie
30-710 Kraków, ul. Ślusarska 8 / LU 3
tel./ fax.: 12 414-38-34, 12 410-21-50, tel.kom. 660-508-335,
email: krakow.olbrich@komornik.pl, www.komornikolbrich.pl
konto: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce   21861900060030002580100001
sygn. akt: Km 2873/16
Kraków, dnia 02-07-2019

*0019070200284*

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 września 2019 roku o godzinie 8:30 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-33 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość - lokal mieszkalny, która położona jest w Krakowie przy ul. Heleny 6/5 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00376638/2 z nieruchomością związany jest udział w nieruchomości wspólnej w części 5093/368829, własność dłużnika:

Mleko Łukasz
Przystawka 34
16-130 Janów  

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraków nr KR1P/00376638/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  248 692,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 186 519,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 24 869,20 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 4 września 2019 roku o godzinie 09:00 - 09:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie Krzysztof Olbrich