Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

Km 1027/18

Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie sala D-23
Data licytacji: 2020-01-14

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 stycznia 2021 roku o godzinie 14:00 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-23 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, który położony jest w Krakowie przy ul.  Szuwarowej 3/26 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00228728/8 stanowiącej własność dłużnika:
 
Kałafut Stanisław dział.gosp.Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług King Skór S.C. Stanisław Kałafut, Leszek Kałafut
ul. Rynek Podgórski 11a
30-518 Kraków  
 
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
380 673,00  zł.
 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 285 504,75 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 38 067,30 zł.
 
 
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
 
Nieruchomość można oglądać w dniu 4 stycznia 2021 roku o godz. 09:00 - 09:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie
Krzysztof Olbrich