Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

KM 537/11

Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, sala D-32
Data licytacji: 2017-09-28

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28 września 2017 r. o godz 12:00 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, sala D-32 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej - działce niezabudowanej położonej w Krakowie - Podgórzu, na terenie Zabłocia, w kwartale wyznaczonym przez ulice; Janowa Wola, Dabrówki, Lwowska, Na Zjeździe i Kącik, obręb nr 13, składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej: nr 157/2 o pow. 299 m2 stanowiącej własność dłużnika:

Cichosz Dawid
ul. Krzyżańskiego 23A
30-698 Kraków  

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie o numerze KR1P/00273604/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: .............40.289,00 zł.
(słownie: czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.
kwotę:....30.216,75 zł.
(słownie: trzydzieści tysięcy dwieście szesnaście złotych 75/100 )

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości, tj. kwotę...............................4.028,90 zł.
(słownie: cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 90/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wyłącznie, przelewem na konto komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 18-09-2017 o godz. 09:00 - 09:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.