Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

Km4350/13, Km3846/13

Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D 33
Data licytacji: 2018-11-27

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 listopada 2018 roku o godzinie 10:00  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D 33 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: udział w 1/6 części prawa własności nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 219, obręb 92, o pow. 3159m2, położonej w Krakowie (po północnej stronie ulicy Herbowej), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00057731/2  położonej w Kraków Podgórze , przy  Herbowa  stanowiącej własność dłużnika:

Stróżek Marek
ul. Wróblowicka 24
30-698 Kraków  


Przedmiotowy udział oszacowany jest na kwotę:  37 984,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji za przedmiotowy udział wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 25 322,67 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 3 798,40 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23-11-2018 o godz. 09:00 - 09:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.