Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

Km 4493/17

Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie sala D-48
Data licytacji: 2007-01-25

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 stycznia 2021 roku o godzinie 13:00 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-48 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości opisanej jako udział nr 5 w wielkości 1/20  w garażu podziemnym położonym w Krakowie przy ul. Raciborskiej 15D/G (miejsce postojowe nr 13) stanowiącej własność dłużnika:
 
Bronikowska Beata
ul. Mała Góra 18/21
30-684 Kraków  
 
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie nr KR1P/00340621/9.
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: ........................................................................................23 618,00  zł.
 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: ...............................................................................17 713,50 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę.................................................................................2 361,80 zł.
 
 
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
 
Nieruchomość można oglądać w dniu 15 stycznia 2021 roku o godzinie 09:00 - 09:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie
Krzysztof Olbrich