Skocz do treści Skocz do menu

Komornik Kraków

Informacje dla dłużnika

Niniejsze informator zawiera podstawowe informacje i pomoc w kontakcie dłużnikowi z komornikiem.

Prawa i obowiązki dłużnika w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym określa szczegółowo ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego.

Komornik nie może udzielać stronom porad prawnych, ma natomiast obowiązek pouczyć stronę działającą bez adwokata o przysługujących jej środkach zaskarżenia.

Obowiązki dłużnika:
1. Spełnienia świadczenia,
2. Znoszenia egzekucji sądowej,
3. Udzielania Komornikowi wyjaśnień,
4. Stawiania się na wezwania Komornika,
5. Informowania Komornika o zmianie miejsca pobytu.

Spełnienie świadczenia.  Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia. W przypadku świadczeń pieniężnych obowiązek ten polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami na rachunek bankowy komornika lub gotówką w kancelarii komornika.
Poprzez zapłatę do komornika całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi dłużnik zwalnia się z długu, a postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu. Ponadto komornik po dokonanej do niego zapłaty całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi odnotowuje o tym wzmiankę na tytule wykonawczym, który pozostaje w aktach bez zwrotu wierzycielowi.


Znoszenie egzekucji sądowej. Oznacza to tyle, że uprawniony organ (komornik) działając w oparciu o tytuł wykonawczy i wniosek uprawnionego wierzyciela ma obowiązek zajęcia składników majątku dłużnika. Utrudnianie bądź uniemożliwienie komornikowi wykonania tego obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością karną (art. 300 i następne Kodeksu Karnego).
Odpowiedzialnością karną zagrożone jest:
• usuwanie składników mienia spod egzekucji,
• ukrywanie składników mienia przed egzekucją,
• zbywanie składników mienia zajętych albo zagrożonych zajęciem,
• zniszczenie rzeczy do której kierowana jest egzekucja,
• rzeczywiste lub pozorne obciążanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem.
Wskazane wyżej zachowania dłużnika tylko wtedy wyczerpywały będą znamiona przestępstwa określonego w art. 300 § 2 kpc , gdy będą dotyczyły składników mienia zajętych lub zagrożonych zajęciem.

Udzielanie komornikowi wyjaśnień i stawianie się na wezwanie komornika.
Dłużnik ma obowiązek udzielenia Komornikowi wyjaśnień w zakresie informacji mających znaczenie dla postępowania egzekucyjnego. Inne osoby nie będące stronami postępowania egzekucyjnego (tj. nie będące dłużnikiem ani wierzycielem) mają obowiązek udzielania Komornikowi informacji pod rygorem ukarania grzywną.

Informowanie komornika o zmianie miejsca pobytu.
Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny.